Revize a posudky komínů

Pro uvedení komína do provozu je nezbytné vystavení revizní zprávy. Revizní zprávu může vystavit pouze osoba s platným osvědčením REVIZNÍ TECHNIK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ.

Seznam revizních techniků firmy FREVLOKO s.r.o.:

• Daniel DĚDIČ            (tel. 777 585 981)        evidenční číslo: 66/97 IVBP  Brno

• Ing. Pavel DĚDIČ      (tel. 777 585 987)        evidenční číslo: 102/36-024/2012

• Jaroslav PETŘÍK        (tel. 777 585 988)        evidenční číslo: 036/36-024/2010

• Pavel DĚDIČ              (tel. 777 585 989)        evidenční číslo: 032/36-024/2010

• Michal DOBEŠ           (tel. 777 585 981)        evidenční číslo: 097/36-024/2012
Zde je uveden aktuální seznam revizních techniků komínů v České republice.

ČSN 73 4201:2002 v příloze B uvádí vzor revizní zprávy spalinové cesty. Její součástí je také technická zpráva, která obsahuje podrobnější informace ke spalinové cestě (popis stavby, spotřebiče, kouřovodu, komína, certifikát, přívod vzduchu pro spalování, posouzení z hlediska požární bezpečnosti, zjištěné závady apod.)
Závěr revizní zprávy obsahuje vyjádření, zda posuzovaný komín vyhovuje platným předpisům a zda je schopen bezpečného provozu. Případné závady jsou uvedeny v technické zprávě spolu s datem jejich odstranění. Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.
Abychom eliminovali závady zjištěné při revizi, je vhodné řešení spalinových cest konzultovat ještě před zahájením samotné stavby nebo opravy. V tomto případě je zpracován posudek spalinové cesty, který se dodává např. k projektu ke stavebnímu povolení.
Ceny revizí se pohybují v rozmezí 800 – 1.600,-Kč dle typu spotřebiče a složitosti spalinových cest.
Poradenskou činnost v oblasti komínů a spalinových cest poskytujeme ZDARMA.


Proč jsou revize nutné ?

Spotřebič paliv, kouřovod a komín tvoří dohromady technické zařízení, které k tomu,
aby bylo funkční, musí odpovídat technickým předpisům.

Přikládáme pár obrázků nesprávně provedených spalinových cest, které hovoří samy za sebe …
Nejen, že jsou takovéto instalace již na první pohled neodborně provedené, ale hlavně jsou
v mnohých případech životu nebezpečné !!!