Příslušenství ke komínům

Explozní klapka

Explozní klapka eliminuje případný náhodně nebo dočasně vzniklý přetlak ve spalinové cestě (např. při rozběhu hořáku s ventilátorem).

Tahová klapka

Tahová klapka neboli regulátor komínového tahu. Po osazení do spalinové cesty je tento regulátor pomocí závaží nastaven tak, aby při určitém podtlaku ve spalinové cestě otvíral a umožnil přisávání vzduchu jinou cestou než přes samotný spotřebič. Otevřením klapky dochází ke zpomalení proudění spalin a snížení intenzity hoření. Snižuje se spotřeba paliva
a spaliny neodcházejí nadměrně teplé do komína. Tímto zároveň dosahujeme zvýšení účinnosti spotřebiče.

Tlumič hluku

Každý komín funguje zároveň jako zvukovod a přenáší do okolí hlučnost způsobenou hořákem kotle a prouděním spalin
v komíně či kouřovodu. V případě požadavku na snížení hlučnosti je možné do spalinové cesty instalovat tlumič hluku,
který pohlcuje určité zvukové frekvence a snižuje tak nepříjemnou hlučnost, která se šíří do okolí.

Komínová stříšky

Protidešťová stříška slouží k omezení vnikání dešťové vody do komínového průduchu.
Spoilerova hlavice slouží k omezení účinku působení větru na ústí komína (doporučujeme použití této stříšky především v případech, kdy se komín nachází v místě častých a silných větrů.

Lapač jisker

U komínů na pevná paliva instalovaných v prostoru se zvýšeným požárním rizikem je vhodné osadit na ústí komína tzv. lapač jisker, který omezuje vznik požáru tím, že zachycuje případné větší kusy žhavých uhlíků či nedopalků v ústí komína.

Odpopílkovač

Odpopílkovač slouží ke sběru a usazování popílku a sazí ze spotřebičů na pevná paliva.